ACORD DE PARTICIPARE LA CURSURILE KRISTON INTIM TORNA®

Definiții

Curs Kriston Intim Torna® – curs de reabilitare personală și de prevenție dezvoltat de către Kriston Andrea, cursurile sunt ținute de Illés Anita, trainer acreditat Kriston Intim Torna®;

Prestator – ILLÉS – NAGY GYONGYI – ANITA PFA (în continuare Administrator) cu sediul în Oradea str. Alexandru Cazaban nr. 41 bl. Z11 ap. 5, jud. Bihor, CUI: 48695433, Număr înregistrare Registrul Comerțului F5/2483/29.08.2023, tel. 0040 770 474 984, email: [email protected];

Beneficiar – orice persoană fizică care face o rezervare pe pagina oficială Kriston Intim Torna® https://intimtorna.hu/, care poate fi accesată și prin pagina https://illesanita.ro/ la secțiunea ”Cursuri actuale” (Aktuális Tanfolyamok) și care participă la cursul respectiv.

Părțile agreează că desfășurarea acestui contract să se facă în următoarele condiții contractuale:

Art. 1 Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie participarea la cursul Kriston Intim Torna® organizat de către Prestator.

Art. 2 Valoarea contractului

Valoarea serviciilor oferite de Prestator către Beneficiar este specificată pe formularul de înregistrare și în emailul de confirmare pe care Beneficiarul primește după efectuarea rezervării.

Art. 3 Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe o durată fixă începând de la data achitării cursului Kriston Intim Torna® la care s-a înregistrat până la data terminării cursului, care este precizat pe formularul de înregistrare.

Art. 4 Modalitate de plată. Penalităţi.

Plata se face în numerar sau prin virament bancar la Banca Transilvania IBAN: RO51BTRLRONCRT0CN1956901

 • Plata se efectuează pe prima zi a cursului la care s-a înregistrat. În cazul în care se plătește prin virament bancar plata este considerată efectuată la data la care se alimentează contul Prestatorului, adică cel târziu pe prima zi a cursului ales.
  • La anumite cursuri Prestatorul poate solicita plata în avans, în acest caz se va preciza la descrierea cursului data exactă până la care se va efectua plata.
  • Dacă plata nu este efectuată cel târziu pe prima zi a cursului la care s-a înregistrat atunci Beneficiarul nu are dreptul să participe la cursul respectiv.

Art. 5 Furnizarea serviciilor

5.1. În vederea participării la cursul Kriston Intim Torna® Beneficiarul trebuie să completeze formularul de  înregistrare, care poate fi accesat prin pagina https://illesanita.ro/ la secțiunea ”Cursuri actuale” (Aktuális Tanfolyamok), prin selectarea butonului ”Mă înregistrez” (Jelentkezem) Beneficiarul va fi transferat pe pagina oficială Kriston Intim Torna® https://intimtorna.hu/ unde va completa formularul, prin continuare va accepta acele Termeni și condiții și Nota de Informare privind Protecția Datelor cu Caracter Personal care se aplică pe pagina https://intimtorna.hu/.

5.2. După înregistrare Beneficiarul va primi un email de confirmare și un alt email care va conține datele cursului la care s-a înregistrat (locația, data și prețul) și prezentele Condiții contractuale. În cazul în care Beneficiarul nu primește cele două emailuri de confirmare are obligația să contacteze pe Prestator ori prin email ori prin telefon. Beneficiarul nu asumă nicio responsabilitate, dacă Beneficiarul a introdus greșit adresa de email. 

5.3. Cursul se va ține la locul și la data anunțat de către Prestator. Prestatorul menține dreptul de a modifica locul și data cursului, în acest caz Beneficiarul va fi informat prin email sau prin telefon.

Art. 6 Obligațiile Prestatorului

6.1. Să organizeze cursul la care Beneficiarul s-a înregistrat.

6.2. Să informeze Beneficiarul dacă intervine orice schimbare în legătură cu cursul la care  Beneficiarul s-a înregistrat.

6.3. Este răspunzător pentru calitatea cursului organizat, care să respecte principiile Kriston Intim Torna®.

6.4. În cazul în care cursul se anulează să returneze banii în termen de 5 zile.

Art. 7 Obligațiile Beneficiarului

7.1. Să participe la cursul la care s-a înregistrat. Participarea la curs nu poate fi cedată unei alte persoane.

7.2. Să plătească prețul cursului la termen.

7.3. Să furnizeze informații corecte și complete, Prestatorul nu asumă nicio responsabilitate pentru datele furnizare greșit sau incomplet.

7.4. Pe durata cursului nu se pot face înregistrări audio și video, iar informațiile nu pot fi înregistrate în scris, sub nicio formă.

7.5. Ia în considerare că participarea la cursul Kriston Intim Torna® nu înlocuiește diagnosticul sau tratamentul de specialitate. Participarea la curs se face pentru îmbunătățirea calității vieții și informațiile obținute pe durata cursului se aplică pe propria răspundere.

7.6. Informațiile obținute pe durata cursului pot fi folosite numai în scop personal și nu pot fi aplicate în alte activități de sport și recreație cum ar fi fitness, yoga etc. nici sub altă denumire, nici într-o formă modificată.

7.7. Ia act de faptul că practicile învățate în cadrul cursului de formare nu pot fi transmise, distribuite sau publicate sub nici o formă, acestea constituie proprietatea intelectuală a lui Kriston Andrea și sunt protejate de drepturile de autor.

Art. 8 Încetarea Contractului

Prezentul contract încetează:

 1. prin ajungerea la termen;
 2. prin acordul părţilor;
 3. prin denunţare unilaterală;
 4. prin exercitarea dreptului de retragere în termen de 14 zile de la data încheierii contractului;
 5. prin rezoluțiune, de plin drept, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată în cazul în care una dintre părți nu îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul contract.

Art. 9 Exercitarea dreptului de retragere

9.1. Beneficiarul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.

9.2. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la încheierii contractului. Comunicarea trebuie trimisă înainte de expirarea perioadei de retragere.

9.3. Pentru exercitarea dreptului de retragere Beneficiarul trebuie să ne informeze cu privire la decizia de a se retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă, trimisă prin e-mail. În acest scop se poate folosi modelul de retragere din Anexa 1, folosirea lui nu este însă obligatorie.

9.4. În urma retragerii cheltuielile deja efectuate vor fi rambursate, în afară de comisioanele bancare. Dacă Beneficiarul a solicitat începerea prestării serviciilor în perioada de retragere, datorează o sumă proporțională cu serviciile furnizate până în momentul în care a comunicat exercitarea dreptului de retragere din prezentul contract, în raport cu acoperirea totală a contractului.

Art. 10 Protecția datelor personale

10.1.    Datele personale prelucrate sunt: nume, prenume, domiciliu, număr telefon mobil, adresă de email sau orice altă informație cu caracter personal pe care ne-o oferiți în mod explicit.

10.2.    Datele dumneavoastră sunt necesare pentru: încheierea și executarea contractului de prestări servicii, îndeplinirea obligațiilor fiscale și comunicarea cu dumneavoastră. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea încheierii contractului. Conform dispozițiilor legii naționale (Lege nr. 677/2001) și a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) avem obligația să administrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

10.3.    Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal mai sus amintite îl constituie:

 1. executarea contractului la care sunteți parte (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR)
 2. îndeplinirea unor obligații legale (art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR)

10.4.    Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

10.5.    Datele personale colectate vor fi prelucrate pe toată durata executării contractului de prestări servicii, iar ulterior încetării contractului, în cazul în care păstrarea datelor personale colectate este necesară în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu, însă fără a depăși durata maximă prevăzută de aceasta. 

10.6.    Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și societatea noastră. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Art. 11 Dispoziții Finale

11.1. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, cursului, precum și a oricărui material folosit de Prestator, sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale, iar încălcarea acestora atrage după sine sancțiunile prevăzute de lege.

11.2. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 zile de la apariţie.

11.3. Acordurile ulterioare în formă orală nu produc efecte juridice între părți.

11.4. Părțile se obligă să nu transmită în nici un fel către terți, drepturile și obligațiile lor rezultate din acești termeni și condiții.

11.5. Eventualele litigii între părți se vor rezolva pe cale amiabile sau în cazul când această alternativă eșuează, ele vor fi soluționate de către instanța competentă din localitatea Prestatorului.

Anexa 1.

Model de formular de retragere

Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriți să vă retrageți din contract.

Către

ILLÉS – NAGY GYONGYI – ANITA PFA

Oradea str. Alexandru Cazaban nr. 41 bl. Z11 ap. 5, jud. Bihor

email: [email protected]

Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la prestarea următoarelor servicii: PARTICIPARE LA CURSUL KRISTON INTIM TORNA®

Comandate la data:

Numele consumatorului:

Adresa consumatorului:

Data: